โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ จังหวัดนนทบุรี
email : gis@rmutsb.ac.th