บทนำ

   

               อุบัติภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เช่น การระเบิด การเกิดเพลิงไหม้และการหกรั่วไหลของสารเคมีอาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่การใช้ การ ผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซึ่งอุบัติภัยร้ายแรงในแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม การระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือและทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็นในการระงับภัย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประสานงานการร่วมมืออย่างเป็นระบบ ในอันที่จะสามารถลด และบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

 

            อุบัติภัยที่เกิดจากสารเคมีในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรงก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสามารถลดความรุนแรงและความเสียหายได้หากสามารถวางแผนป้องกันและการบรรเทาภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ