:: ศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสคร์ เพื่อการพํฒนาจังหวัดนนทบุรี ::
GIS กับการรายงานความเสียหายจากอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลอุทกภัย
หน้าหลัก
สรุปรายงานความเสียหาย ปี 2549
พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย
ภาพถ่ายสถานการณ์น้ำท่วม
แผนที่
พื้นที่ประสบอุทกภัย >>
พื่นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย >>
Website ที่เกี่ยวข้อง
รายงานระบบเตือนภัยน้ำท่วม
รายงานข้อมูลปริมาณน้ำท่า
บทวิเคราะห์
ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ (PDF)
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
username
password
 

 

 

   

ปี 2549 จังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์ น้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 74 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2549) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินจำนวนไม่น้อย และเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติได้เกิดขึ้น หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัด จึงต้องจัดทำแผนการป้องกันและให้ความ ช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย           รายงานข้อมูลความเสียหาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพราะรายงานนี้
จะทำให้เห็นตัวเลขความเสียหายของแต่ละพื้นที่ ทำให้ทราบได้ทันทีว่า พื้นที่ใด มีความเสียหายมากน้อยเพียงไร
ให้ความช่วยเหลืออะไรไปแล้วบ้าง และจากข้อมูลนี้เองหน่วยงานจะสามารถ วิเคราะห์และวางแผนต่อได้ว่าต้องให้ความช่วยเหลือพื้นที่ใด ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้ การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

           การรายงานข้อมูลที่ได้ประสิทธิภาพ จะช่วยให้แต่ละหน่วยงาน สามารถให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม และด้วยความสำคัญของการรายงาน ข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ โครงงานนี้ จึงได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับ ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจในการวางแผน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยใช้ข้อมูลจากรายงานความเสียหายจากอุทกภัย นำเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (ภาพแผนที่) และข้อมูลเชิงปริมาณ บนเวบเบสแอพพลิเคชัน(Web-base Application)

 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
(Geographic Information System  learning Center for Development Nonthaburi Province )