หน้าแรก > ความเป็นมาของโครงการ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
(Geographic Information System  learning Center for Development Nonthaburi Province )

1. หลักการและเหตุผล

          จากนโยบายรัฐบาลและแนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดนนทบุรี ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในทุกๆด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทางจังหวัดนทบุรี จะนำมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ ระบบการตัดสินใจ ของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารในทุกส่วนราชการ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ ระบบการบริการในรูปของ การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-service) อีกทางหนึ่ง

           ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเปิดการเรียนการสอนในด้านสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   ที่มีเนื้อหาการเรียนการสอน  อาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านการประยุกต์งานด้าน GIS ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ในการนำ ระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ  และยังเป็นมีความพร้อมในการ ถ่ายทอด ฝึกอบรม บุคลากร ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
  2. เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอด ฝึกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัดนนทบุรีและมหาวิทยาลัยฯ
  3. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า  วิจัย  ทดลอง ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานของจังหวัดนนทบุรี

 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน

          จังหวัดนนทบุรีมีศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา จังหวัดนนทบุรีไว้สำหรับการถ่ายทอดความรู้  อบรม บุคลากรของจังหวัดนนทบุรี และเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของข้อมูลสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี

 

4. ประมวลภาพกิจกรรม

   
โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ จังหวัดนนทบุรี
email : gis@rmutsb.ac.th