ข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการที่สำคัญ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
อำเภอ
อำเภอเมืองนนทบุรี
อำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางกรวย
อำเภอบางใหญ
อำเภอปากเกร็ด
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
              นนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑล ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็น 2 ส่วน การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และ อำเภอไทรน้อย
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
นครปฐม
ประวัติความเป็นมา...จากวันวานสู่วันนี้
              นนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 460 ปี เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น ดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของ ลาลูแบร์ ราชทูตชาวฝรั่งเศส ผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณ ยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา” ครั้นถึงปี พ.ศ. 2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ บ้านตลาดขวัญได้รับการยกฐานะ เป็นเมืองนนทบุรี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีไปตั้งที่ปากคลองบางซื่อบ้านตลาดขวัญ และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศาลากลางเมืองขึ้นที่ปากคลองบางซื่อ ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงปี พ.ศ. 2471 รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลากลางมาตั้งที่โรงเรียนราชวิทยาลัย บ้านบางขวางตำบลบางตะนาวศรี (ตำบลสวนใหญ่) ปัจจุบันศาลากลางจังหวัด นนทบุรีได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์
ระยะทางจากจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
ปากเกร็ด 10 กิโลเมตร
บางกรวย 15 กิโลเมตร
บางใหญ่ 20 กิโลเมตร
บางบัวทอง 25 กิโลเมตร
ไทรน้อย 30 กิโลเมตร
จำนวนผู้เข้าชม 92396 คน